SunSmart Blog To pewne! Od 1 kwietnia zmiana rozliczeń prosumentów

16.12.2021, 09:42
To pewne! Od 1 kwietnia zmiana rozliczeń prosumentów

PILNE! Prezydent podpisał ustawę likwidującą system opustów W dniu 15 grudnia Prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Regulacje likwidują system opustów - od kwietnia 2022 roku będzie obowiązywał system net-billingu.

Jak donosi portal Globenergia, dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 roku. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).Dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 roku, mają zagwarantowane prawa nabyte – będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV  i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

Co ważne Ci prosumenci, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 roku, a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, również będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

System opustów będzie modelem rozliczeń dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych. W okresie od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku funkcjonował będzie model net-billing – w oparciu o ceny miesięczne. W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 roku. Model net-billingu w oparciu o ceny godzinowe funkcjonował będzie od dnia 1 lipca 2024 roku. Będzie to docelowy system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Wyznaczanie tych cen będzie należało do operatora rynku informacji energii (PSE), który już dzisiaj wyznacza takie ceny. W przypadku prosumentów objętych nowym systemem, opłaty dystrybucyjne będą w 100 proc. ponoszone przez prosumentów.

Ustawą poszerza się katalog podmiotów systemu prosumenckiego o prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej oraz reprezentanta prosumentów.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku z wyjątkiem przepisów art. 4d ust. 2–5 ustawy o odnawialnych źródłach energii i art. 8 noweli, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 roku - informuje Kancelaria.

Jak będzie wyglądało rozliczenie prosumenta w nowym systemie net bilingu? Zobacz przewodnik: https://globenergia.pl/net-billing-tak-bedzie-wygladalo-rozliczenie-prosumentow-przewodnik/