SunSmart Kontakt Regulamin Gwarancji Totalnej

Regulamin Gwarancji Totalnej

Oferujemy totalną gwarancję na uzysk! Jeśli w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia, zakupiona u nas instalacja fotowoltaiczna nie wygeneruje obliczonej przez nas w projekcie instalacji mocy, zwrócimy utraconą równowartość.

Regulamin programu Gwarancja Totalna na uzysk (1.01.2021)

dalej „Regulamin”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program Gwarancja Totalna na uzysk zwana dalej „Promocją”.

 2. Organizatorem promocji jest Sun Smart Sp z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, ul. Gromada 10A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000875889, REGON: 387780995, NIP: 9172186694 zwana dalej „Organizatorem” lub „Sun Smart”.

 3. Promocja polega na udzieleniu przez SUN SMART Gwarancji Uzysku Uczestnikowi, który zawarł umowę na dostawę urządzeń i montaż elektrowni fotowoltaicznej w czasie trwania Promocji oraz spełni pozostałe warunki określone niniejszym regulaminem.

 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1.01.2021 roku do 30.06.2022 roku do godziny 23:59. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  §2 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. SUN SMART– Firma SUN SMART Sp. z o.o., z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Gromada 10A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod danymi: KRS 0000875889, REGON: 387780995, NIP: 9172186694.

 2. Uczestnik promocji – Klient będący osobą fizyczną lub firmą, który zrealizował z SUN SMART warunki Umowy na dostawę urządzeń i montaż elektrowni fotowoltaicznej, który łącznie spełnia warunki Promocji.

 3. Projekt instalacji – sporządzony przez SUN SMART projekt instalacji wraz z opracowaną prognozą uzysku energetycznego określającą roczny uzysk energii.

 4. Instalacja fotowoltaiczna – zakupiona przez Klienta elektrownia fotowoltaiczna określona w Umowie na dostawę urządzeń i montaż elektrowni fotowoltaicznej w przedziale mocy od 3-50kWp

 5. Umowa – Umowa na dostawę urządzeń i montaż elektrowni fotowoltaicznej zawarta pomiędzy Klientem a firmą Sun Smart.

  §3 ZASADY PRZEPROWADZANIA PROMOCJI

 1. Gwarancja Totalna Uzysku - to inaczej Gwarancja Uzysku instalacji fotowoltaicznej, zgodna z projektem instalacji przygotowanym przez pracowników firmy Sun Smart. Gwarancja Totalna Uzysku polega na zwrocie Uczestnikowi równowartości ceny energii będącej różnicą pomiędzy prognozowanym rocznym uzyskiem energii zawartym w projekcie instalacji, a faktycznym rocznym uzyskiem wyprodukowanym przez instalację fotowoltaiczną.

 2. Na potrzeby rozliczenia Gwarancji Uzysku, SUN SMART przyjmuje cenę energii elektrycznej za kWh z ostatniego rachunku za energię elektryczną dostarczonego przez Uczestnika na potrzeby sporządzenia projektu instalacji przez SUN SMART.

 3. Dane będą porównywane w okresie rocznym. SUN SMART dokona kontroli uzysku wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną po roku od dnia przystąpienia do Promocji przez Uczestnika.

 4. Ewentualny zwrot zostanie wypłacony na konto bankowe wskazane przez Uczestnika promocji w terminie 30 dni roboczych.

 5. Gwarancji Totalnej Uzysku udziela firma SUN SMART Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (adres: ul. Gromada 10A, 23- 400 Biłgoraj, e-mail: biuro@sunsmart.pl, telefon:+48 608345622).

 6. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Uzysku przysługują wyłącznie Uczestnikowi będącemu właścicielem instalacji fotowoltaicznej zakupionej od SUN SMART. Uczestnik nie może przenosić uprawnień przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Promocji na osoby trzecie.

 7. Gwarancja Totalna na Uzysk zaczyna obowiązywać w momencie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej przez zakład energetyczny oraz prawidłowego zainstalowania monitoringu instalacji zgodnie z Umową, oraz wymogami technicznymi i obowiązuje przez okres trwania rękojmi instalatorskiej.

 8. Gwarancja Totalna na Uzysk nie obowiązuje w przypadku, gdy:

 9. a)  Uczestnik poda na potrzeby sporządzenia przez SUN SMART projektu instalacji niepoprawne dane techniczne budynku (takie jak m.in: wymiary, wysokość, kąt nachylenia dachu)

 10. b)  Uczestnik utraci rękojmię na instalację fotowoltaiczną objętą Promocją, z przyczyn niezależnych od SUN SMART,

 11. c)  na uzysk wpłyną dodatkowe elementy zacieniające, o których Uczestnik nie poinformował SUN SMART lub pojawiły się po montażu,

 12. d)  spadek uzysku w danym roku będzie wynosił nie więcej niż 10% w stosunku do projektu instalacji,

 13. e)  Uczestnik nie dopełni obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 5 Regulaminu,

 14. f)  wystąpią problemy techniczne po stronie Uczestnika z przyczyn niezależnych od SUN SMART, które wpłyną na osiągnięty przez instalację uzysk,

 15. g)  wystąpią problemy związane z zakładem energetycznym, niezależne od SUN SMART, które wpłyną na osiągnięty przez instalację uzysk,

 16. h)  instalacja nie będzie utrzymywana w należytym stanie technicznym z przyczyn niezależnych od SUN SMART,

 17. i)  nastąpi uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej z przyczyn niezależnych od SUN SMART,

 18. j)  wystąpią problemy po stronie Uczestnika z połączeniem z siecią Internet: brak/przerwa w dostawie, wymiana modemu, resetowanie hasła i inne awarie uniemożliwiające okresowy odczyt uzysku i wpływające na poprawność odczytu rocznego uzysku,

 19. k)  zostaną dokonane naprawy lub przeróbki niezgodnie z instrukcją urządzenia lub zasadami użytkowania lub rękojmią udzielaną przez SUN SMART,

 20. l)  Uczestnik nie ureguluje w terminie należności wynikających z zawartej Umowy,

 21. m)  Uczestnik naruszy obowiązki wynikające z zawartej Umowy,

 22. n)  wystąpią inne zdarzenia losowe, które będą miały wpływ na osiągnięty uzysk np. wichury, grad, pożary, powodzie.

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Uczestnik, którego te okoliczności dotyczą, zostanie uznany przez Organizatora za niespełniającego warunków Regulaminu i zostanie wykluczony z Promocji.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, który dokona zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 3kWp do 50 kWp. w okresie trwania Promocji.

 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. W celu wzięcia udziału w Promocji Klient powinien w czasie trwania Promocji podpisać umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

 3. Promocja dotyczy instalacji fotowoltaicznych spełniających wymogi Promocji niezależnie od sposobu ich finansowania.

 4. Klient w trakcie trwania Promocji może złożyć dowolną ilość zamówień.

 5. Uczestnik po roku od zainstalowania instalacji fotowoltaicznej i zauważeniu nieprawidłowości pomiędzy jej działaniem, a planowanym uzyskiem w projekcie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji firmę SUN SMART.

  §5 REKLAMACJE

 6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@sunsmart.pl.

 7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 8. Reklamacje rozpatrywane będą przez SUN SMART w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

 9. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo.

 10. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie SUN SMART oraz na stronie internetowej www.sunsmart.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji.

 3. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest firma SUN SMART Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (dalej jako „Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji promocji. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się https://sunsmart.pl/rodo/

 4. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje warunki i zasady Promocji określone w Regulaminie.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.

 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.

 7. Brak akceptacji Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w Promocji.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  Gromada, 1.01.2021